I. Wstęp.

1. AM Invest Mateusz Orzeł dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników i chronić je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez AM Invest Mateusz Orzeł z zachowaniem wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez AM Invest Mateusz Orzeł środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez AM Invest Mateusz Orzeł środków i metod ochrony danych osobowych.

II. Administrator Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest AM Invest Mateusz Orzeł z siedzibą w Andrespolu, przy ul. Zduńskiej 16, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju posiadająca REGON 3822796715, NIP 7282836522 (dalej jako „Administrator”).

III. Sposób przetwarzania danych osobowych.

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

 • w celu wykonania umowy tj. wypełnienia obowiązków i wykonywania praw wynikających z zawartej umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celach rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością – na podstawie Twojej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2. Przestrzegając zasad dotyczących przetwarzania Danych osobowych, Administrator zapewnia, by Dane były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą (“zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość“),
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (“ograniczenie celu“);
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (“minimalizacja danych“);
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby Dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane (“prawidłowość“);
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane; (“ograniczenie przechowywania“);
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem Przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (“integralność i poufność“).

3. Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, księgowe, marketingowe.

4.  Twoje dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane do czasu cofnięcia Twojej zgody. Pozostałe dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej Umowy.

5.W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 •  prawo dostępu do własnych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 •  prawo przeniesienia danych do innego administratora,
 •  prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; jeśli cofnięcie zgody nastąpi po zamieszczeniu zdjęcia np. w sieci Internet, może to wiązać się z koniecznością poniesienia kosztów.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

6.  Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy. Podanie części danych jest wymogiem ustawowym.

7.  W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego